Regelingen en voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Loev Advocaten is een openbare personenvennootschap. Een lijst van maten van Loev Advocaten is vermeld op het briefpapier van Loev Advocaten. Telkens waar Loev Advocaten wordt genoemd, wordt deze openbare vennootschap bedoeld, alsmede de daarin deelnemende vennoten.
 2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Loev Advocaten, zulks onder de (uitsluitende) toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van (uitsluitende) toepassing op vervolg- of aanvullende opdrachten van de opdrachtgever. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Niet alleen Loev Advocaten, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden jegens de opdrachtgever van Loev Advocaten een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor voormalige medewerkers, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van Loev Advocaten hebben verlaten.
 4. Loev Advocaten is bevoegd de algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 7 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden, aantoonbaar kenbaar maakt dat hij tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar maakt. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe opdrachten tot het verrichten van werkzaamheden én op lopende overeenkomsten.
 5. Bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden zal Loev Advocaten zoveel als mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. De opdracht aan Loev Advocaten betreft uitsluitend en te allen tijde een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.
 6. Loev Advocaten is wettelijk verplicht om de identiteit van een opdrachtgever vast te stellen voordat de dienst wordt verleend. Deze wettelijke verplichting leidt ertoe dat Loev Advocaten de opdrachtgever(s) moet(en) identificeren door een aantal stukken ter staving van die identiteit op te vragen. Indien de informatie niet wordt verstrekt, kan Loev Advocaten niet overgaan tot het verlenen van diensten.
 7. Door het verstrekken van een opdracht aan Loev Advocaten stemt de opdrachtgever ermee in, dat de communicatie in het kader van de uitvoering van de opdracht kan plaatsvinden door middel van elektronische post (e-mailverkeer) en dat de uitvoering van de opdracht mede zal geschieden met behulp van elektronisch (data)verkeer.
 8. Loev Advocaten zal bij het inschakelen van derden (behoudens in geval van deurwaarders-bijstand) zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Loev Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Loev Advocaten is door de opdrachtgever gemachtigd voorwaarden (waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden) die in de relatie tussen haar en de derde gelden of die door de derde worden bedongen namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 9. De opdrachtgever vrijwaart Loev Advocaten tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging van onze kant.
 10. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de door Loev Advocaten vast te stellen uurtarieven van de desbetreffende advocaat. Het honorarium is exclusief de door te berekenen (kantoor)kosten en omzetbelasting. Loev Advocaten is gerechtigd de betaling van een voorschot te verlangen. Eerst na betaling van het voorschot zal Loev Advocaten met de werkzaamheden aanvangen. Een betaald voorschot wordt, tenzij anders afgesproken, verrekend met de laatste declaratie van de werkzaamheden waarop de betaling van het voorschot betrekking heeft. Door Loev Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten (zoals griffierecht, deurwaarderskosten, koerierskosten, vertaalkosten en reiskosten) zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoon-, kopieerkosten e.d.) zal daarenboven een percentage van het honorarium in rekening kunnen worden gebracht.
 11. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht of eerder of later indien de omvang van het onderhanden werk daartoe aanleiding geeft, met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. De opdrachtgever kan aan dit beginsel geen rechten ontlenen. De declaraties worden digitaal of per gewone post verstuurd.
 12. Indien na het verstrijken van de betalingstermijn door de opdrachtgever de declaratie niet is betaald, kunnen de werkzaamheden door Loev Advocaten worden opgeschort. Loev Advocaten is gerechtigd om na het verstrijken van de betalingstermijn aanspraak te maken op vergoeding van de wettelijke rente, alsmede op de buitengerechtelijke incassokosten (welke kosten te begroten zijn volgens de daarvoor rechtens geldende staffel) en de BTW daarover.
 13. In voorkomende gevallen kan Loev Advocaten een vast bedrag aan vergoeding overeenkomen. Deze vergoeding is afhankelijk van de inhoud van de zaak, de hieruit voortvloeiende vorderingen of verweren en de te nemen (rechts)maatregelen. Mocht na vaststelling van een dergelijke vergoeding, wegens verandering van omstandigheden of wensen van de opdrachtgever, de te nemen (rechts)maatregelen in omvang en soort wijzigen, dan behoudt Loev Advocaten zich het recht voor de afspraken omtrent de gemaakte vergoeding te dezer zake aan te passen. Geen restitutie van de vergoeding vindt plaats, indien de te nemen (rechts)maatregelen vanwege de opdrachtgever en om welke reden dan ook, geen doorgang vindt binnen de duur van twaalf maanden nadat deze vergoeding is overeengekomen en voldaan. Indien de opdrachtgever tussentijds besluit om de overeengekomen werkzaamheden c.q. te nemen rechtsmaatregelen te staken of op te schorten wordt de vergoeding afhankelijk van de verrichte werkzaamheden gerestitueerd. Verschotten vallen daar niet onder. Ook wordt nimmer enige rente vergoed over deze vergoedingen. De dienstverlening zal aanvangen nadat de afgesproken vaste vergoeding, dan wel het       overeengekomen voorschot daarop, door Loev Advocaten is ontvangen.
 14. Loev Advocaten kan de werkzaamheden voor de opdrachtgever beëindigen indien: – de opdrachtgever de voor een goede behartiging van zijn zaak noodzakelijke medewerking niet verleent; – de opdrachtgever, ook na aanmaning, in gebreke blijft een (voorschot)declaratie te voldoen; – om andere reden sprake is van een vertrouwensbreuk tussen Loev Advocaten en de Van de beëindiging van de opdracht zal Loev Advocaten de opdrachtgever zo spoedig mogelijk berichten. Ook zal Loev Advocaten (indien van toepassing) een bericht van onttrekking toesturen aan de rechtbank, (de advocaat van) de wederpartij en overige betrokken derden.
 15. Loev Advocaten draagt er zorg voor dat de door haar ontvangen derdengelden worden gestort op een zakelijke bankrekening ten name van Loev Advocaten.
 16. Iedere aansprakelijkheid van Loev Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot het maximaal bedrag van de declaratie(s) van de betreffende zaak. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt elke aanspraak op schadevergoeding jegens Loev advocaten indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.
 17. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Loev Advocaten is onderworpen aan Nederlands recht.
 18. Met uitzondering van dossiers waarvoor afzonderlijke wettelijke bewaringsrichtlijnen mochten gelden, wordt het dossier gedurende ten minste vijf jaar bewaard (gerekend vanaf het verzenden van de slotdeclaratie dan wel de afsluitbrief), waarna het Loev Advocaten vrij staat het dossier zonder nadere aankondiging te vernietigen.
 19. Loev Advocaten heeft een kantoorklachtenregeling en een interne klachtenfunctionaris. Klachten kunnen aan deze functionaris worden voorgelegd. De procedure en werkwijze zoals die is opgenomen in de kantoorklachtenregeling zal worden gevolgd. Als cliënt en advocaat/klachtenfunctionaris er niet uitkomen, dan wordt de kwestie een geschil. In dat geval kan het geschil aan de Deken van de Orde van Advocaten van het arrondissement Rotterdam worden voorgelegd, behoudens declaratiegeschillen. Die kunnen worden voorgelegd aan de civiele rechter.
 20. Loev Advocaten komt geen beroep toe op een beding in deze algemene voorwaarden voor zover het betreffende beding niet is toegestaan door de Nederlandse Orde van Advocaten. Indien een of meer bepalingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij voor alsdan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats getreden bepalingen.

Privacyverklaring

Loev Advocaten is verantwoordelijk voor de verwerking van verschillende persoonsgegevens. Hieronder is beschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe daar door Loev Advocaten mee wordt omgegaan.

Loev Advocaten behoudt zich het recht voor deze verklaring eenzijdig te wijzigen of aan te vullen.
U wordt derhalve aangeraden deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Wanneer er sprake is van wezenlijke wijzigingen in het beleid van Loev Advocaten inzake privacy, zal hierover een duidelijke kennisgeving op onze website worden geplaatst.

 

 1. Persoonsgegevens verwerkt door LOEV ADVOCATEN

Loev Advocaten verwerkt persoonsgegevens die door u aan Loev Advocaten zijn verstrekt als sollicitant, als (potentiële) cliënt, relatie, leverancier of wederpartij van Loev Advocaten. Daarnaast verwerkt Loev Advocaten mogelijk persoonsgegevens die u niet zelf hebt verstrekt, maar die noodzakelijk zijn voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Er worden alleen persoonsgegevens verwerkt die toereikend, ter zake dienend en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is om de gestelde doeleinden te bereiken.
Loev Advocaten gebruikt de ontvangen persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn verkregen.

Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

 • contactgegevens en andere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn ter behandeling van uw zaak;
 • contactgegevens verstrekt tijdens acquisitiegesprekken, kennismakingen, seminars en andere evenementen;
 • persoonsgegevens die beschikbaar zijn gesteld via openbare bronnen of zijn verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster;
 • persoonsgegevens in het kader van een sollicitatie, zoals uw contactgegevens, geboortedatum, nationaliteit, burgerlijke staat en overige in of bij uw sollicitatie vermelde contactgegevens.

Onder contactgegevens wordt verstaan:

 

 • uw voor- en achternaam;
 • uw adresgegevens;
 • uw telefoonnummer;
 • uw e – mailadres;
 • uw BSN nummer;
 • uw geslacht;
 • uw nationaliteit. 
 1. Grondslag verwerking

   

Loev Advocaten verwerkt alleen persoonsgegevens indien en voor zover aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:
a)         de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens
            voor een of meer specifieke doeleinden;
b)         de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrok-
            kene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst
            maatregelen te nemen;
c)          de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de
            verwerkingsverantwoordelijke rust;
d)         de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere
            natuurlijke persoon te beschermen;
e)         de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van
            een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkings-
            verantwoordelijke is opgedragen;
f)          de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de
            verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grond-
            rechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoons-    
              gegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een
              kind is.

 1. Doel van de verwerking

Loev Advocaten verwerkt persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst waarin u ons opdracht hebt gegeven tot het leveren van onze juridische diensten. Afhankelijk van de inhoud van uw opdracht/zaak worden persoonsgegevens verwerkt en mogelijk de persoonsgegevens van anderen, dit ter behandeling van uw zaak/opdracht. Daarnaast worden uw gegevens gebruikt om u van gevraagde informatie te voorzien, contacten te onderhouden (bijvoorbeeld in het kader van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor evenementen), in het kader van facturatie, in het kader van een sollicitatie en in het kader van de nakoming van wettelijke verplichtingen.

Op het moment dat een persoonsgegeven wordt gebruikt voor een ander doeleinde dan waarvoor deze is verkregen, wordt er opnieuw bekeken of er een rechtsgrond voor de betreffende verwerking is. Is dit niet het geval, dan zal er (opnieuw) toestemming worden gevraagd.

In bepaalde situaties kan het voorkomen dat Loev Advocaten uw persoonsgegevens met derden deelt, bijvoorbeeld omdat dit noodzakelijk is bij de behandeling van uw dossier (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijke procedure). Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. Wel kan het zijn dat er bij evenementen contactgegevens worden uitgewisseld van de aanwezigen.

 

 1. Bewaartermijnen

Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Wanneer de geldende bewaartermijn is verstreken, zullen de betreffende gegevens worden vernietigd. 

 

 1. Rechten van betrokkenen

Eenieder heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft hij/zij het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door Loev Advocaten. Ook heeft eenieder het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in een computer-    bestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Loev Advocaten zal zich op voorhand er wel van moeten verzekeren dat een dergelijk verzoek van de betrokkene afkomstig is.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgege- vens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@loev -advocaten.nl.

Voor de volledigheid moet worden opgemerkt dat het recht om persoonsgegevens te laten verwijde- ren niet geldt indien de verwerking nodig is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Indien u vindt dat Loev Advocaten niet op correcte wijze met uw persoonsgegevens omgaat, dan verzoeken wij u om hierover contact met ons op te nemen. Uiteraard heeft u ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 1. Gegevens naar buitenland

Indien er sprake is van doorgifte van persoonsgegevens naar het buitenland, zal worden nagegaan of er voldoende waarborgen zijn in het kader van de bescherming van de persoonsgegevens. Daarbij geldt dat binnen de EU het niveau van gegevensbescherming gelijk is. Wanneer er derhalve persoonsgegevens worden doorgegeven naar een organisatie binnen de EU (en de EER), dan is voldoende dat de betreffende organisatie voldoet aan de eisen van de AVG. Voor doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EU gelden aparte regels. De hoofdregel die Loev Advocaten daarbij hanteert is dat persoonsgegevens alleen mogen worden doorgegeven naar landen met een passend beschermingsniveau.

 

 1. Beveiliging van persoonsgegevens

Loev Advocaten neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatrege- len om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Naast technische maatregelen (beveiliging van systemen), houdt dit ook in dat Loev Advocaten organisatorische maatregelen neemt, waaronder het informeren van haar medewerkers over de AVG, het onderwerpen van al haar medewerkers aan een verplichting tot geheimhouding en het nastreven van een clean-desk-policy. Ook wordt de groep van personen die toegang heeft tot de gegevens zo beperkt mogelijk gehouden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

 1. Verwerkers

Een verwerker in de zin van de AVG handelt in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke bij het verwerken van persoonsgegevens, zonder onder diens rechtstreeks gezag te staan. Loev Advocaten kan voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van verwerkers (denk aan bijvoorbeeld onze ICT-dienstverleners). Loev Advocaten heeft met bestaande dienstverleners verwerkersovereenkomsten gesloten die voldoen aan de wettelijke vereisten.

 

 1. Contactgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke is Loev Advocaten, gevestigd aan de Maaskade 40,
3071 NB Rotterdam. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 0106003311 of via het mailadres
info@loev-advocaten.nl

Contactpersoon voor de AVG is mevrouw mr. D.S. Lösing.

Kantoorklachtenregeling

Artikel 1 begripsbepalingen
In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:
– klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
– klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
– klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2 toepassingsbereik
1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Loev Advocaten en de cliënt.
2. Iedere advocaat van Loev Advocaten draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.


Artikel 3 doelstellingen
Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:
a. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
c. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
d. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
e. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening
1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan
van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en
dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
2. Loev Advocaten heeft via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke
partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter
verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn
opgelost worden voorgelegd aan de Deken van de Orde van Advocaten of -in geval van een
geschil over de hoogte van de declaratie- aan de rechtbank.

Artikel 5 interne klachtprocedure
1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar
mr. M.C. Bekkering, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling
1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden
1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 klachtregistratie
1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
4. Minimaal eenmaal per jaar worden de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.